About / Contributors

The GAINER.cc Web Team

Research
Masayuki AKAMATSU, Chika SAWANO, Emiko KASHIWAGI, Sunao HIRUTA, Hiroyuki SATAKE, Naohide MATSUNAMI, Junichi KANEBAKO
Web design
Ichiro KOJIMA
Graphic design
Ryo MATSUKI, Emiko KASHIWAGI
Logo design
Yosuke NAKANISHI
Tutorial
Shigeru KOBAYASHI
Cookbook
Sunao HIRUTA, Hiroyuki SATAKE, Tsumugi HARUNARI
Translation (Korean)
임민주 (Minju YIM)
Proofreading (English)
James LAZO
Review
Masayuki AKAMATSU, Katsuhiko HARADA, Shosei OISHI, Yoshimori YOSHIKAWA
Team leader
Shigeru KOBAYASHI

The Gainer v1.0 Development Team

Hardware and firmware
Shigeru KOBAYASHI
Software libraries
Takanori ENDO, Ichitaro MASUDA, Shosei OISHI, Kazuki SAITA, Yoshimori YOSHIKAWA
Besic design
Katsuhiko HARADA
Team leader
Shigeru KOBAYASHI

Acknowledgments

Print